آزمون احکام یازدهم

این آزمون داراری 15 سوال تستی و 2 سوال تشریحی همراه با نمره منفی می باشد. توجه کنید که از زمان اتمام آزمون تنها 5 دقیقه برای ارسال پاسخ سوالات تشریحی فرصت دارد.

مواد امتحانی