آزمون تشریحی فیزیک یازدهم تجربی(مشترک)

با دقت به سوالات تشریحی پاسخ دهید و جواب را درون برگه نوشته و تصویر آن را برای دبیر ارسال نمایید. لازم به ذکر است تنها 5 دقیقه پس از پایان آزمون مهلت دارید پاسخ خود را برای دبیر ارسال نمایید.

مواد امتحانی