آزمون جبرانی فیزیک یازدهم تجربی

با سلام آزمون جبرانی فیزیک(20 سوال) زمان 30 دقیقه آزمون دارای نمره منفی می باشد.

مواد امتحانی