آزمون فیزیک دوازدهم ریاضی 14 آبان(استاد شریفی)

سلام آزمون دارای 20 سوال و 45 دقیقه وقت می باشد. آزمون نمره منفی ندارد.

مواد امتحانی