آزمون نوبت اول آمادگی دفاعی(آقای دهشیری)

لطفا به 24 سوال از 26 سوال با دقت پاسخ دهید آزمون دارای نمره منفی می باشد

مواد امتحانی