آزمون نوبت اول حسابان دوازدهم(استاد دهقانی)

آزمون دارای 30 سوال و 75 دقیقه وقت می باشد نمره منفی ندارد

مواد امتحانی