آزمون هفتگی دهم انسانی(99/7/12)

به نام خدا آزمون هفتگی پایه ی دهم انسانی تاریخ 99/7/12 دروس عربی و ریاضی 20 سوال عربی و 20 سوال ریاضی به مدت 50 دقیقه آزمون نمره منفی دارد

مواد امتحانی