امتحان ریاضی دوازدهم انسانی 14 آبان(استاد کریمی)

با سلام آزمون دارای 20 سوال و 40 دقیقه وقت می باشد آزمون نمره منفی نیز دارد.

مواد امتحانی