دهم انسانی(99/7/23)

به نام خدا آزمون زبان(20 سوال) و تاریخ(20 سوال) مدت: 40 دقیقه آزمون دارای نمره منفی باشد.

مواد امتحانی