دهم تجربی(99/7/23)

به نام خدا آزمون زبان(20 سوال) و زیست شناسی(20 سوال) مدت: 50 دقیقه آزمون دارای نمره منفی می باشد.

مواد امتحانی