دهم ریاضی(99/7/23)

به نام خدا آزمون زبان (20 سوال) و هندسه(20 سوال) مدت 50 دقیقه آزمون دارای نمره منفی می باشد.

مواد امتحانی