پایه دهم انسانی(99/7/20)

به نام خدا آزمون جغرافیا(20 سوال) و ادبیات(10 سوال) آزمون نمره منفی دارد

مواد امتحانی