پایه دهم تجربی (99/7/20)

به نام خدا آزمون فیزیک(20 سوال) و ادبیات(10 سوال) آزمون نمره منفی دارد

مواد امتحانی