پایه دهم ریاضی (99/7/20)

به نام خدا ازمون فیزیک (20 سوال) و ادبیات(10 سوال) آزمون نمره منفی دارد

مواد امتحانی