پایه یازدهم انسانی(99/7/20)

به نام خدا آزمون جفرافیا(20 سوال) و ادبیات(15 سوال) آزمون دارای نمره منفی می باشد.  

مواد امتحانی