یازدهم انسانی (27 مهر)

آزمون دارای نمره منفی می باشد.

مواد امتحانی