یازدهم انسانی(30 مهر)

آزمون دارای نمره منفی می باشد.

مواد امتحانی