یازدهم انسانی(99/7/23)

به نام خدا آزمون زبان(20 سوال) و تاریخ(20 سوال) مدت 40 دقیقه آزمون دارای نمره منفی می باشد.

مواد امتحانی