یازدهم ریاضی(99/7/23)

به نام خدا آزمون زبان(20 سوال) و هندسه(20 سوال) مدت: 50 دقیقه آزمون دارای نمره منفی باشد.

مواد امتحانی